Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

Hotelová akadémia

Absolventi študijného odboru hotelová akadémia (ŠO-HA) podľa školského vzdelávacieho programu získajú v päťročnom štúdiu všeobecné vzdelanie a široký odborný profil v oblasti manažmentu hotelierstva, gastronómie, cestovného ruchu a turizmu.

Absolventi ŠO-HA získavajú výučný list v odbore hotelová akadémia a maturitné vysvedčenie.

V zmysle stanoviska Zväzu hotelov a reštaurácií SR k akceptácií certifikátov ŠO-HA výučný list v odbore hotelová akadémia im umožňuje pracovať na pozícii kuchár, čašník. Maturitné vysvedčenie im umožňuje pracovať na pozíciách v hotelových a gastronomických zariadeniach, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie.

 • Kód študijného odboru: 6323 K 00

 • Forma výučby

  • denná 5-ročná

 • Forma ukončenia

  • Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

  • Študenti získavajú i výučný list v obore Hotelová akadémia. Okrem toho môžu študenti získať i medzinárodný certifikát o ukončení štúdia.

 • Pre koho je štúdium určené

  • pre žiakov s ukončeným základným školským vzdelaním

  • pre prestupujúcich žiakov z iných stredných škôl

  • pre žiakov s poruchami učenia

  • pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

 • Pracovné uplatnenie - absolvent

  • je schopný vykonávať odborné činnosti v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce, súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania

  • je schopný vykonávať ekonomické činnosti, spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva

  • ovláda informačné a komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie

  • pozná potraviny, nápoje, technologické postupy, prípravu rôznych druhov jedál a nápojov tradičnými a progresívnymi metódami, pozná zásady a techniky stolovania, techniku jednoduchej a zložitej obsluhy

  • počas štúdia absolvuje 1400 hodín praktického vyučovania, z čoho je 1200 hodín odborného výcviku zameraného na zručnosti v obsluhe, pri príprave jedál a manažérskych zručností pri fungovaní podnikov cestovného ruchu

  • má podnikateľské a manuálne zručnosti, je schopný tvoriť podnikateľských zámery v predmete podnikania, schopný orientovať sa v právnych normách predmetu podnikania

  • je odborník adaptabilný pre prácu v príbuzných odboroch a schopný aplikovať získané vedomosti v praxi

  • je všestranný, jazykovo zdatný (dva cudzie jazyky) odborník v oblasti cestovného ruchu a turizmu

  • je pripravený pokračovať v štúdiu vysokej škole.

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška